مرام راه رفتن داشته باش

Monday, September 5, 2011

وقتی دو نفری پیاده‌روی می‌کنین، نباید حواستون فقط به جلوی پای خودتون باشه. باید هوای جلوی پای کناریتون رو هم داشته باشین، تا از توی پیاده‌روی صاف رد بشه، چاله نباشه، شاخه درخت پایین نیومده باشه و...