نوستال اسمارتیز

Tuesday, September 20, 2011

یه اسمارتیزهایی بود که شکل عینک بود، باید با کش مینداختی دور گوشات. دیروز پوست یکی‌شون رو تو خیابون دیدم، هنوز تولید میشه؟!