گی ِ دخترباز

Saturday, September 3, 2011

باید اعتراف کنم زمانی که فهمیدم «بارنی ِ ملاقات با مادر» (Neil Patrick Harris) همجنسگراست، خیلی جا خوردم!