عامه‌پسند- چارلز بوکفسکی/ 2

Saturday, September 24, 2011

مگس هنوز داشت روی میز راه می‌رفت. مجله اخبار اسب دوانی را لوله کردم و محکم کوبیدم روی میز. مگس دررفت. روز من نبود. هفته من، ماه من، سال من، زندگی من. لعنتی

0 comments: