مصطفي تاجزاده آزاد شد

Thursday, March 11, 2010

جزو معدود سياستمدارهايي است كه من از نزديك ديدمش و ازش خوشم مياد. دمش گرم

0 comments: