تکنولوژی ما عوام

Saturday, June 5, 2010

- خودم تو اینترنت خوندم...
+ آره، منم تو ماهواره دیدم...

1 comments:

Joker said...

درستش چیه؟ رو اینترنت خوندم؟ برای ماهواره چیز دیگه ای میشه گفت؟