ضرب‌المچل- 2

Sunday, June 13, 2010

اگه هر یازده تا انگشتت رو هم بکنی تو عسل و بکنی تو دهنش، بازم گاز می‌گیره!

0 comments: