بیست و نه خرداد و دکتر علی شریعتی

Sunday, June 20, 2010

استاد، چی میشد اگه اینقدر سیگار نمی‌کشیدی...؟

0 comments: