غیبت- 2

Tuesday, June 29, 2010

- آقا راضی باشی، غیبت‌ات رو کردیم...
+ کدوم یکی رو؟ کبری یا صغری؟