تغییر مسیر کشتی‌ها در دفاع از جنبش سبز

Saturday, June 5, 2010

نگران شدم، چرا هنوز کابل جاسک-فجیره قطع نشده؟!

0 comments: