فرت را عشق است

Wednesday, June 16, 2010

گفته باشم: فالورهای با موی فرفری را بیشتر از فالورهای بدون فر دوست می‌دارم...!

1 comments:

Anonymous said...

تا حالا که هفت نفر لایک زدن، یا همشون دختر موصاف بودن، یا پسر، یا آقاگرگه، تا ببینیم بعدا چی میشه