خدا رو صدهزار بار شکر کن

Wednesday, June 16, 2010

هروقت زندگی تو این مملکت خیلی بهت فشار آورد، یه لحظه خودت رو تو کره شمالی تصور کن، نه تنها موبایل و تلویزیون و ماهواره و اینترنت ندارن و داشتن فکس اعدام داره و نباید هیچ تصویری از کشورهای خارجی ببینن، حتی اجازه خارج شدن از کشور رو هم ندارن! تازه پارسال برای اولین بار تو این کشور پیتزا خوردن آزاد شد و همه مردم باید لباس فرم بپوشن!