چیز ِ چینی

Saturday, June 5, 2010

- جاتون خالی بود، هر شب می‌رفتیم از این زنا می‌آوردیم هتل، به پول ما می‌شدن شبی هزار تومن!
+ جدی میگی؟! به دردبخور هم بودن؟ چه شکلی بودن؟
- خیلی باحال بودن، از تو کاتالوگ هر شکلی می‌خواستی انتخاب می‌کردی، با یه تلمبه می‌داد، می‌بردیم هتل، بادش می‌کردیم، فردا هم بادش رو خالی می‌کردیم و تحویلشون می‌دادیم!

0 comments: