دیالوگ- پنج

Saturday, June 19, 2010

از حکیمی پرسیدند: چه موقع برای غذا خوردن مناسب است؟
گفت: ثروتمند هروقت بخواهد و فقیر هروقت بتواند!

0 comments: