هدف: لکه‌گیری خلیج مکزیک

Tuesday, June 22, 2010

فرمانده گردان فدائیان: برادرا گوش کنن، هر کدوم یه نی می‌گیرین دستتون، اون لکه‌های سیاه وسط دریا رو می‌بینین؟ فکر کنین ساندیسه، بشمار سه تمومش می‌کنین، آبروی نظام در خطره... یالاه... بشمار یک...

0 comments: