وای بر بينی بريدگان

Monday, June 14, 2010

آی چه حالی ميده بزنه و دماغ عمل-نكرده، اندازه خرطوم فيل مد بشه!

0 comments: