بابام و جام جهانی- 7

Monday, June 28, 2010

بابام: دقت کردی از دوره پیش که زیدان اون افتضاح رو به بارآورد، دیگه روی مسلمون بودن تیمها و بازیکنان تاکید نمی‌کنن؟

0 comments: