آرام مرتیکه، داره وظیفه‌اش رو انجام میده

Monday, June 28, 2010

برای باخت و حذف هیچ تیمی اینقدر ناراحت نشدم و دلم نسوخت که برای اون تصویربرداری که وقتی دوربینش خورد به صورت هاینزه، ازش کتک خورد...
صحنه‌ای که از تلویزیون پخش شد.

0 comments: