یوم‌ا... غنائیان

Sunday, June 27, 2010

پیام تبریک رییس دولت ایران به رییس دولت غنا به مناسبت شکست خفت‌بار آمریکای جهانخوار!

0 comments: