گشت نسبت ُ الله

Wednesday, June 16, 2010

نواده فتح ا... / میشه همون نصرا...
نتیجه نصرا... / با حاجی مش ماشاا...
پدر زن عین ا... / با خواهر شمس ا...
از اون طرف، فضل ا... / با داداش عبدا...
این سه نفر و اون سه نفر / همه میشن حزب ا...

0 comments: