غیبت- 1

Sunday, June 27, 2010

- آقا راضی باشی، غیبت‌ات رو کردیم...
+ اختیار دارین، غیبت خودتونه!

0 comments: