مصایب تکنولوژی؛ یا شام چی بخوریم؟

Sunday, June 27, 2010

میگه شام چی می‌خوری؟ میگم یه چیز ساده و جدید. میره پشت کامپیوتر تا تو سایتهای آشپزی بگرده. این نتیجه‌اشه! اشتهامون کور شد: