شب آرزوها، برای اونایی که اعتقاد دارن

Thursday, June 17, 2010

اللهم اغن کل فقیر: خدایا تمام فقرا را بی‌نیاز کن
اللهم اشبع کل جائع: خدایا تمام گرسنگان را سیر گردان
اللهم اکس کل عریان: خدایا تمام برهنگان را بپوشان
اللهم اقض دین کل مدین: خدایا دین قرضمندان را ادا کن
اللهم فرّج عن کل مکروب: خدایا گشایشی در کار گرفتاران قرار ده
اللهم ردّ کل غریب: خدایا تمام غریبان را بازگردان
اللهم فکّ کل اسیر: خدایا تمام اسرا را آزاد گردان
اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین: خدایا...
اللهم اشف کل مریض: خدایا تمام بیماران را شفا بخش
اللهم سدّ فقرنا بغناک: خدایا فقر ما را با بی‌نیازی خودت از بین ببر
اللهم غیّر سو حالنا بحسن حالک: خدایا حال بد ما را به حال خوب خودت تغییر ده
...
و اللهم عجل لولیک الفرج

0 comments: