مناجات خواجه عبدالله- 4

Saturday, June 5, 2010

الهی!
اگر یکبار گویی: بنده‌ی من
از عرش بگذرد خنده‌ی من!

0 comments: