حماسه شما هم مبارک خوب

Friday, December 31, 2010

آقا اگه جنبش سبز مرده، خوب ولش کنین دیگه. چرا بعد از یک سال هی گزارش تهیه می‌کنین و ازش بد می‌گین و افتخار می‌کنین به نه دی و این حرفا. نکنه خدای نکرده می‌ترسین دوباره جنبش سبز جون بگیره...!؟

0 comments: