امان نامه

Tuesday, December 28, 2010

امان از دل بی‌غم...
امان از دل تنها...

امان از لب دلدار...
امان از تن تبدار...

امان از بوی عطری که می‌مونه...
امان از بوی عطری که مونده...