حوسی حوسی حوسی حوسی

Friday, December 17, 2010

.....
(صدای هق‌هق و فین‌فین)

دکتر شریعتی در مراسم عزاداری حسینیه ارشاد- واقعی