سلاخی دماغ

Monday, December 20, 2010

اونایی که دماغشون رو عمل می‌کنن و:
شبیه گنجشک میشن!
یا شبیه خوک میشن!
یا شبیه مایکل جکسون میشن!
یا چشماشون چپ میشه!
یا دهنشون باز می‌مونه!
یا سوراخهاش لنگه به لنگه میشه!
یا نوکش کج میشه!
یا نمی‌تونن نفس بکشن!
یا صداشون مثل خرس میشه!
یا... یک طرف،
اون یک درصدی که دماغشون رو عمل می‌کنن و خوشگل میشن هم یک طرف!

0 comments: