مطهری شریعتی است

Sunday, December 19, 2010

آخونده خیلی تیریپ روشنفکری برداشته بود، گفت همونطور که شهید مطهری فرمودن: فاطمه فاطمه است... در یک لحظه به سرم زد برم میکروفن رو چپّه بکنم تو ماتحتش بگم قرمدنگ، ما اینقدر تو گودر زحمت می‌کشیم جایگاه دکتر شریعتی رو ارتقا بدیم، بعد تو یهو می‌رینه به همه چیز؟!

1 comments:

Anonymous said...

eeeeeeeeee
khob pas shomahayin ke har jomlei (az jomalate gandi gerefte ta cherchil)ro be esme ali shari'ati tu goder share mikonin
hanuzam dalile inkaretun baram mobhame