دسته بندی آدمها از لحاظ بامیـَوی

Saturday, December 25, 2010

آدمها دو دسته‌اند:
آنهایی که «بامیه» دوست دارند،
و آنهایی که از «بامیه» متنفرند!

0 comments: