دریغ از یه ذره خلاقیت

Tuesday, December 21, 2010

خدا شاهده اگه کسی برام اسمس بزنه «یلدا یعنی یادمان باشد ... ال و بل...» چنان بلایی سرش میارم که تا چهارشنبه سوری بسوزه!