هر روز در تاکسی اتفاق می‌افتد

Tuesday, December 21, 2010

مسافر: داداش کرایه ما چند شد؟
راننده: هزار...
مسافر: بر پدرشون لعنت!
راننده: راست میگی والا...