نوستال کشتی

Thursday, December 9, 2010

دلم برای دیدن کشتی‌های دوران نوجوانیم تنگ شده، دلم برای کشتی رسول خادم، علیرضا دبیر، علیرضا حیدری، عباس جدیدی، امیررضا خادم، غلامرضا محمدی، علیرضا رضایی، علیرضا سلیمانی، حسن رنگرز و... تنگ شده... یادش به‌خیر...