خاطرات: منوچهر متکی

Saturday, December 18, 2010

به متکی میگن یه خاطره تعریف کن. چشماش پر از اشک میشه میگه وقتی همتای سنگالی‌م فهمید دیگه وزیر نیستم، حتی بهم ناهار هم نداد، یه راست فرستادنم فرودگاه...!

0 comments: