ملتی که ما هستیم

Tuesday, December 28, 2010

یک هفته از هدفمندی گذشت، حسابها خالی شد، یارانه‌ها به گاج رفت، تبدیل شد به گوشت و برنج و روغن و آجیل شب چله... خدا موعد قبض‌ها رو به خیر بگذرونه! دو دستی جیبهاتون رو بچسبین که زمان چپاول و زورگیری و دزدی داره نزدیک میشه...

0 comments: