گیهان و خوانندگان- میزبانی قطر

Tuesday, December 7, 2010

می‌خواستم از این طریق اعلام کنم خوبی میزبانی قطر برای جام جهانی اینست که چون قطر کشور کوچکی در نزدیکی ایران است، هنگامی که بازیکنان توپ‌ها را بلند شوت کنند؛ ممکن است داخل خاک ایران بیفتد و ما هم می‌توانیم با ندادن توپها یا پاره کردن آنها اقتدار خود را به جهانیان اثبات کنیم.
با تشکر- محمود بوقی از امجدیه