لطفا مرا اعدام کنید

Sunday, December 19, 2010

حکم دیدن ِ «تو» با «او»، برای «من»‏
حکم «اعدام تعلیقی» است...