غلط گیری

Monday, December 6, 2010

حالا درست نیست بگم، ولی درستش اینه: به نحو احسن!
احسن در عربی میشه بهترین، یعنی به بهترین نحو. نحو احسنت غلطه!

0 comments: