وظیفه پلیس: یا بزنه یا زدن بقیه رو تماشا کنه

Sunday, December 5, 2010

شبا که ما می‌خوابیم / آقا پلیسه هم می‌خوابه
ما خواب خوب می‌بینیم / اونم خواب خوب می‌بینه
روزا که ما بیداریم / آقا پلیسه بیکاره
چاقو رو ما می‌خوریم / اونم ما رو می‌پائه
!

2 comments:

Abdulrahman said...

کل استعدادت تو شعر همینه¿
در ضمن شما اغتشاش گران تروریست که چاقو نمیخورید
چاقو میزنید!
مرگ بر اسرائیل

Abdulrahman said...

شما تروریستهای اغتشاشگر چاقو نمیخورید
چاقو میزنید!
فکر میکنی قاتل سعادت آباد کی بود?
از همین اوباشی که سال 88 مملکت رو به آشوب کشوندن