الو؟ گاو مش حسن

Saturday, January 1, 2011

زنگ زدم یه شرکت، تلفنچی وصل کرد به اتاق رییس، یهو به جای آهنگ انتظار یه خرصدا شروع کرد به نوحه خوندن، از ترس گوشی از دستم افتاد. حرصم گرفت، یارو که جواب داد خیلی جدی بهش گفتم آقای مهندس فکر کنم تلفن خط رو خط شده با تلفن گاوداری! گفت پیگیری می‌کنم!

0 comments: