الان دهنم شکل بوس شده

Wednesday, December 29, 2010

خرمالو دوست ندارم ولی چون حکم «منت‌کشی» داشت و برای تموم کردن قهر بود، مجبور شدم حتی پوستش رو هم بخورم!

0 comments: