سنگک لای لواش

Wednesday, December 29, 2010

بیست سال پیش، بابام، سر سفره: بچه! کتلت‌ها رو با نون بخور، حیفه خالی می خوری...
امروز، بابام، سر میز: بچه! کتلت‌ها رو بدون نون بخور، نون گرون شده، حیفه...!
.
.
.
یاد دوران دانشجویی افتادم که گاهی غذا نداشتیم، ساندویچ نون با نون می خوردیم!

0 comments: