خدای تمام ادیان

Sunday, December 26, 2010

خدای خوب و مهربان، ما هیچی، اقلا یه برف می‌باروندی تا دل مسیحی‌ها تو این شب و روزهای کریسمس خوش بشه!

0 comments: