این دفعه جبران می‌کنمت

Sunday, December 26, 2010

دختر خانومی که سه شنبه هفته پش بالای پل عابر پیاده سر چهارراه بهم چشمک زدی و با خنده از کنارم رد شدی، معذرت می‌خوام که در اون لحظه حواسم بهت نبود و دوزاریم نیفتاد! چکم کسری داشت و باید حسابم رو پر می‌کردم. اگه یه بار دیگه همو دیدیم، حواسم هست!

0 comments: