در رادیو اتفاق افتاد- واقعی

Thursday, December 30, 2010

علیرضا عصار با احساس می‌خونه:
«مشک یعنی نعره‌ی آن نره شیر»

یعنی مرده‌ی این تشبیهات شاعر شدم!

0 comments: