هدف:بند کردن یارانه‌ها

Monday, December 20, 2010

این پست به دلیل داشتن فحش های رکیک ِ کش-دار، خوار-دار، مار-دار و سایر ناموس‌های ریاست محترم جمهور، حذف شد!