شهید جولیان آسانژ

Saturday, December 4, 2010

ببین! خوشحال باش!
ما و اونا فرقی با هم نداریم. اینجا وقتی گند خبری درمیاد، دو تا استاد فیزیک ترور میشن. اونجا وقتی گند خبری درمیاد، خبررسان به اتهام تجاوز تحت تعقیب قرار می‌گیره!

0 comments: