در بخش خبری اتفاق افتاد

Monday, November 15, 2010

متکی در دیدار با همتای آنگولایی خود افزود...!

1 comments:

Anonymous said...

همچنین:پنج سال پیش که احمدینژاد به اینجا آمد، همه مردم می‌گفتند که چهره آشنایی برای آنهاست.
در سفر اوباما به اندونزی