همچین سردبیری داریم

Tuesday, August 3, 2010

سردبیر زنگ زده میگه تا یک ساعت دیگه یه متن حدودا سیصد کلمه‌ای بده، می خوام خیلی مسخره باشه!
میگم مسخره یعنی چی؟ میگه خنده‌دار باشه دیگه! میگم آهان، یعنی متن طنز می خواین؟!

1 comments:

Anonymous said...

بهت بر نخورد گفت چقد مسخره مینویسی؟
البته نظر من این نیست ها