در پوکر اتفاق افتاد

Sunday, August 29, 2010

- بسم‌الاه بگو، درست بُر بزن...
!

0 comments: